Wymagania BHP dotyczące pracy z substancjami mutagennymi

Wprowadzenie:
Zadaniem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia pracowników. Jednym z wielu zagrożeń które występują w różnych branżach jest praca z substancjami mutagennymi. Mutageny to substancje, które mają zdolność wywoływania mutacji genetycznych. W artykule zostaną przedstawione wymagania BHP dotyczące pracy z takimi substancjami.

 1. Definicja substancji mutagennych
  Substancje mutagenne to związki, które w większych dawkach mogą uszkadzać DNA, powodować mutacje genetyczne, a przede wszystkim prowadzić do powstania chorób nowotworowych. Mogą mieć różną postać, występować w gazie, płynie lub stałej postaci.

 2. Wymagania BHP dotyczące pracy z substancjami mutagennymi
  Pracownik, który ma do czynienia z substancjami mutagennymi powinien przede wszystkim posiadać odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Wymagane jest przeszkolenie BHP, które powinno obejmować np. ochronę dróg oddechowych, skóry, oczu, postępowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

W ramach wymogów BHP pracodawca powinien zagwarantować pracownikom:

 • odpowiednie zabezpieczenie przy pracy z substancjami mutagennymi, w tym przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice, maski, kombinezony ochronne,
 • pomieszczenia wyznaczone na pracę z substancjami mutagennymi powinny być oddzielone od pozostałych, a w przypadku produkcji powinny być w pełni izolowane od pozostałych pomieszczeń,
 • istnieje konieczność stosowania odpowiednich urządzeń ochronnych, takich jak urządzenia wentylacyjne, oczyszczacze powietrza, filtrowanie substancji wytwarzanych w tej pracy,
 • obowiązek ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym poprzez stosowanie dawek ochronnych.
 1. Środki ostrożności
  Przy pracach z substancjami mutagennymi obowiązują dodatkowe środki ostrożności. Obowiązkowe jest np. utrzymywanie odpowiedniego poziomu dezynfekcji, a także w każdym przypadku stosowanie gumowych, jednorazowych rękawiczek. Wszystkie używane przy pracach przedmioty powinny być dokładnie oczyszczone z pozostałości substancji mutagennej.

 2. Wymagania prawne
  Wymagania dotyczące pracy z substancjami mutagennymi są normatywnie uregulowane na poziomie unijnym. Przykładowo, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 15 maja 1994 roku w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem wynikającym z narażenia na czynniki chemiczne podkreśla, że pracownik powinien być zabezpieczony przed szkodliwymi substancjami w sposób najbezpieczniejszy i niemający szkodliwych skutków ubocznych dla zdrowia.

 3. Podsumowanie:
  Wymagania BHP dotyczące pracy z substancjami mutagennymi są niezbędne dla ochrony zdrowia i życia pracowników. Warto pamiętać, że mutageny to substancje, które są niezwykle niebezpieczne, ponieważ prowadzą do mutacji genetycznych i powstawania chorób nowotworowych. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w sprzęt ochronny, a pracodawcy powinni zagwarantować odpowiednie środki ostrożności w celu minimalizacji ryzyka. Ochrona zdrowia i życia pracowników jest najważniejsza, dlatego też wymagania BHP dotyczące pracy z substancjami mutagennymi powinny być konsekwentnie egzekwowane.