Wymagania BHP dotyczące pracy z substancjami rakotwórczymi

Wymagania BHP przy pracy z substancjami rakotwórczymi

Praca z substancjami rakotwórczymi może być niebezpieczna dla zdrowia pracowników. Dlatego też, istnieją wytyczne dotyczące pracy z takimi substancjami, które stanowią minimalne wymagania BHP, jakie muszą być przestrzegane. W poniższym artykule omówione zostaną te wymagania.

 1. Definicja substancji rakotwórczych

Przed omówieniem wymagań BHP związanych z pracą z substancjami rakotwórczymi, warto wprowadzić definicję tych substancji. Zgodnie z definicją WHO, substancje rakotwórcze są to substancje, które mogą powodować raka u ludzi lub zwierząt. Substancje te należą do różnych grup chemicznych i mogą być pochodzenia naturalnego lub sztucznego.

 1. Minimalne wymagania BHP

Praca z substancjami rakotwórczymi wymaga przestrzegania szczególnych wymagań BHP, takich jak:

 • Określenie rodzaju substancji: przed pracą z substancją rakotwórczą, trzeba sprawdzić, czy ma ona charakter rakotwórczy oraz ustalić jej właściwości fizyczne i chemiczne, w celu właściwego określenia sposobu pracy z nią.

 • Odpowiednie oznakowanie: każda substancja rakotwórcza musi być odpowiednio oznakowana, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób trzecich.

 • Zabezpieczenie przed dostępem: substancje rakotwórcze należy przechowywać w odpowiednio oznakowanym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.

 • Ochrona pracowników: pracownicy pracujący z substancjami rakotwórczymi muszą być odpowiednio zabezpieczeni przed ich działaniem. Należy zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak maseczki, rękawice, okulary ochronne, ubrania ochronne itp.

 • Szkolenie pracowników: pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z substancjami rakotwórczymi, w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych.

 1. Zakres pracy z substancjami rakotwórczymi

Praca z substancjami rakotwórczymi może mieć bardzo różny charakter. Może to być praca w laboratorium, produkcji przemysłowej, lub praca w otoczeniu, w którym występują naturalne substancje rakotwórcze. W każdym przypadku, jednak, wymagane są odpowiednie środki ochrony, w zależności od rodzaju substancji oraz charakteru pracy.

 1. Częste substancje rakotwórcze

Wiele substancji rakotwórczych jest używanych w różnego rodzaju procesach przemysłowych, takich jak:

 • Benzen: stosowany m.in. w produkcji tworzyw sztucznych, gumy, farb, klejów, lakierów, a także jako rozpuszczalnik.

 • Asbest: wykorzystywany w produkcji materiałów izolacyjnych, dachówek, a także w przemyśle motoryzacyjnym.

 • Kadm: stosowany m.in. w produkcji baterii, farb, lakierów, pestycydów, a także w hutnictwie.

 • Arsen: używany m.in. w przemyśle szklarskim, substancjach do odczyniania drewna, lub w produkcji pestycydów.

 1. Podsumowanie

Praca z substancjami rakotwórczymi wymaga przestrzegania szczególnych wymagań BHP, które mają na celu minimalizację ryzyka wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych dla pracowników. Wymaga to nie tylko odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem do substancji, ale również przeszkolenia pracowników oraz stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.